takaisin

KÄYTTÖEHDOT

1. Palveluntarjoajan tiedot

Nimi: Reppi Oy Y-tunnus: 3097206-2 Osoite: Ruukintie 3, 02330 Espoo

2. MÄÄRITELMÄT

Reppi Oy: sovelluksen palveluntuottaja Käyttäjä: Sovellusta käyttävä luonnollinen henkilö Sovellus: Reppi Oy:n tuottama Reppi-kisasovellus

3. KÄYTTÖEHDOT

Lataamalla Sovelluksen Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Käyttäjän tulee lukea nämä käyttöehdot huolellisesti ennen Sovelluksen käyttöä. Sovelluksen käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Käyttäjän tulee huomioida myös verkko-operaattorien, laitevalmistajien sekä kolmansien osapuolien asettamat ehdot, jotka saattavat olla edellytyksenä Sovelluksen käyttämiselle.

Sovellus käyttää maksupalvelujen tuottamiseen Checkout Finland Oy:n maksupalvelua. Palvelun käyttöehdot löydät täältä: Checkout maksuehdot

Lisätietoa maksuehdoista näiden käyttöehtojen kohdassa 17.

4. KÄYTTÄJÄN REKISTERÖINTI JA SOVELLUKSEEN KIRJAUTUMINEN

Sovelluksen käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Sovellukseen luodut käyttäjätilit ovat henkilökohtaisia. Sovellukseen voi rekisteröityä alle 18-vuotias henkilö, mikä kuitenkin edellyttää, että alle 18-vuotiaalla henkilöllä on käyttöoikeus Sovellukseen näiden käyttöehtojen kohdan 8 mukaisesti. Käyttäjän tulee ensin rekisteröityä Sovellukseen, jotta Käyttäjä voi käyttää Sovelluksen ominaisuuksia. Kirjautuminen Sovellukseen tapahtuu käyttäjän rekisteröimällä sähköpostiosoitteella ja salasanalla. Rekisteröityminen Sovellukseen ei maksa mitään Käyttäjälle. Sovellusta voi käyttää matkapuhelimella, mikä edellyttää matkapuhelimen käyttöä datayhteydellä. Datayhteyden käytöstä saattaa aiheutua kustannuksia Käyttäjälle.

5. SOVELLUKSEN MAHDOLLISTAMAT TOIMENPITEET

Käyttämällä Sovellusta Käyttäjä voi tehdä seuraavia toimenpiteitä:

tunnistautua sovellukseen ilmoittautua kilpailuihin kirjata lajikohtainen tulos kilpailun aikana tarkastella kilpailun tuloksia Reppi-kisasovellus on käytettävissä selaimella niin työpöytä- kuin mobiililaitteella.

6. VASTUU SOVELLUKSEN JA KÄYTTÄJÄTILIN KÄYTÖSTÄ

Käyttäjä sitoutuu kaikessa Sovelluksen käytössään toimimaan näiden käyttöehtojen, muiden mahdollisten Sovelluksen käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu myös noudattamaan muualla Sovelluksessa mahdollisesti asetettuja sääntöjä ja ohjeita.

Käyttäjän tulee itse hankkia Sovelluksen käyttöön tarvittavat laitteet ja välineet sekä huolehtia yhteyksien hankkimisesta ja ylläpidosta. Sovellus, sen toiminta tai jotkut ominaisuudet voivat olla riippuvaisia käytettyjen laitteiden yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä, ja sisällön formaateista.

Käyttäjän tulee käyttää Sovellusta vain omilla tunnuksillaan eikä Käyttäjä saa käyttää tai yrittää käyttää toisen henkilön tunnuksia.

7. VASTUUNRAJOITUKSET

Reppi Oy ei takaa Sovelluksen virheetöntä toimimista tai sitä, että Sovellus on keskeytyksittä käytettävissä. Reppi Oy ei vastaa vahingosta, joka syntyy Käyttäjälle tai kolmannelle taholle Sovelluksen keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä, käytön estymisestä, lopettamisesta tai muista puutteista Sovelluksessa tai sen sisällössä, eikä myöskään mahdollisista Käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

Sovelluksen käyttöoikeus myönnetään ’’sellaisena kuin se on’’-ehdolla.

Reppi Oy ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista tai kuluista, jotka saattavat aiheutua Sovelluksen käytöstä, toimimattomuudesta tai väärinkäytöstä.

Reppi Oy ei ole vastuussa kolmansien osapuolien Sovellukseen lisäämästä sisällöstä tai sisällön käytöstä aiheutuneista vahingoista.

8. KÄYTTÖOIKEUS SOVELLUKSEEN JA SEN SISÄLTÖÖN

Käyttäjä saa Sovellukseen näiden käyttöehtojen mukaisen rajoitetun, määräaikaisen, ei-yksinomaisen käyttöoikeuden.

Käyttäjällä ei ole oikeutta myydä edelleen tai hyödyntää kaupallisesti Sovellusta tai sen sisältöä. Reppi Oy pidättää oikeuden poistaa Sovelluksesta mitä tahansa sisältöä sekä rajoittaa Sovelluksen käyttöä mistä tahansa syystä mukaan lukien oikeus evätä Käyttäjän pääsy Sovellukseen ja käytön estäminen kokonaisuudessaan.

Käyttäjälle myönnetyt mahdolliset tunnisteet, kuten käyttäjätunnus, ja muut Sovelluksen käytön mahdollistavat tunnukset, säilyvät Reppi Oy:n omistuksessa. Käyttäjällä ei ole oikeuksia niihin hänen käyttöoikeutensa päättymisen jälkeen eikä hän saa luovuttaa niitä kolmansille osapuolille. Käyttöoikeus Sovellukseen ei ole siirrettävissä kolmansille osapuolille.

9. IMMATERIAALIOIKEUDET

Reppi Oy omistaa yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa kaikki Sovellukseen tai siihen liittyvään dokumentaatioon ja niiden osiin liittyvät immateriaalioikeudet. Käyttäjä ei saa näiden käyttöehtojen tai Sovelluksen käytön kautta mitään immateriaalioikeuksia Sovellukseen lukuun ottamatta edellä kohdassa 8 määriteltyä käyttöoikeutta. Mikään taho ei saa kopioida, muokata tai luoda johdannaisteoksia Sovelluksesta tai mistään siihen liittyvästä teknologiasta, takaisinmallintaa, purkaa, avata salausta tai muilla tavoin yrittää saada selville Sovelluksen tai siihen liittyvien teknologioiden tai niiden osien lähdekoodia, poistaa tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä tai muita vastaavia oikeuksia ilmentäviä merkintöjä Sovelluksesta, tai kerätä, käyttää, kopioida ja siirtää Sovelluksesta saamaansa tietoa, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu etukäteen.

10. MUUTOKSET SOVELLUKSEN JA PALVELUN TOIMINTOIHIN JA SISÄLTÖÖN

Reppi Oy:llä on oikeus ottaa Sovellus tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Lisäksi Reppi Oy varaa oikeuden muuttaa Sovelluksen sisältöä tai lopettaa Sovelluksen tai sen osien tarjoaminen milloin tahansa väliaikaisesti tai pysyvästi ilman korvausvelvollisuutta.

11. VIRHETILANTEET

Sovellusta koskevissa virhetilanteissa Käyttäjän tulee olla yhteydessä Reppi Oy:n sähköpostiosoitteeseen tuki@reppi.fi

12. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Reppi Oy sekä tämän yhteistyökumpaanit huolehtivat asianmukaisesti Käyttäjien henkilötietojen käsittelystä ja säilyttämisestä. Reppi Oy:n ja tämän yhteistyökumppanin tietosuojaselosteissa kuvataan henkilötietojen käsittelyä tarkemmin. Henkilötietoja käsitellään soveltuvan lainsäädännön ja näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Käyttäjä hyväksyy, että hänen henkilötietojansa voidaan käyttää Sovelluksen käytön yhteydessä Reppi Oy:n ja tämän yhteistyökumppanin tietosuojaselosteissa kuvatussa tarkoituksessa ja laajuudessa.

Tietosuojaseloste Mikäli Käyttäjä on alle 16-vuotias, tulee Käyttäjän huoltajan tai muun vanhempainvastuunkantajan antaa suostumuksensa Tilaajalle Käyttäjän henkilötietojen käsittelyyn.

13. KÄYTTÖEHTOJEN VOIMASSAOLO JA KÄYTTÖOIKEUDEN IRTISANOMINEN

Näitä käyttöehtoja ja Reppi Oy:n niihin tekemiä muutoksia sovelletaan Käyttäjään niin kauan, kun hän käyttää Sovellusta.

Reppi Oy:llä on oikeus irtisanoa käyttöoikeus päättymään välittömästi. Käyttäjällä on oikeus päättää sopimus irtisanomalla sopimus, jolloin käyttöoikeus päättyy välittömästi irtisanomisen tultua Reppi Oy:lle.

14. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA RIIDANRATKAISU

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Käyttöehtoja koskevat riidat ratkaistaan viime kädessä Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Kuluttaja voi kuitenkin aina nostaa kanteen ja olla vastaajana asuinpaikkansa alioikeudessa.

15. KÄYTTÖEHTOJEN MUUTOKSET

Reppi Oy:llä on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Olennaisista muutoksista tiedotetaan Käyttäjälle Sovelluksen välityksellä tai muulla Reppi Oy:n sopivaksi katsomalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu, tai erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Jatkamalla Sovelluksen käyttöä muutosten voimaantulon jälkeen Käyttäjä sitoutuu noudattamaan muutettuja käyttöehtoja. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja, tulee Käyttäjän lopettaa Sovelluksen käyttö.

16. OIKEUKSIEN JA VELVOITTEIDEN SIIRRETTÄVYYS

Reppi Oy:llä on oikeus siirtää Sovellukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle ilman Käyttäjän hyväksyntää. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää näistä käyttöehdoista johtuvia oikeuksia tai velvollisuuksia kokonaan tai osittain kolmansille osapuolille.

17. MAKSU- JA TOIMITUSEHDOT

Tilaukset vahvistetaan sähköpostilla.

Voimassa oleva hinta on ilmoitettu Palveluntarjoajan verkkokaupassa. Hinnat on merkitty euroissa arvonlisäveron kanssa. Kuitissa on mainittu arvonlisäveroton hinta.

Ilmoittautuminen on sitova ja osanottomaksua ei palauteta peruutustilanteissa edes lääkärintodistuksella. Osallistumisoikeutta ei voi myydä tai siirtää eteenpäin, vaan ilmottautuminen on henkilökohtainen.

Peruuttaminen ja palautukset

Palautustapauksissa maksun palautus tehdään tilauksessa käytetylle maksutavalle (ei esimerkiksi tilisiirtona).

Kuluttajalla on Suomen kuluttajasuojalain mukainen oikeus peruuttaa tilauksensa ilmoittamalla siitä Palveluntarjoajalle neljäntoista (14) päivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta.

Palautuksen ehtona on, että tilaus on peruutettu myyntiehtojen mukaisesti ilmoittamalla siitä Palveluntarjoajalle viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Mikäli Asiakas pyytää palautuksen, Palveluntarjoaja vähentää tästä palvelumaksun osuuden, mikä on kattanut aiemmin ilmoittautumiseen liittyvät kustannukset (transaktiomaksut ja verkkopalvelu).

Mikäli tilaus on tehty laskutuksella, Palveluntarjoaja ei palauta laskutuslisää.

Palveluntarjoaja tekee palautuksen, mutta mikäli Palveluntarjoaja on jo tilittänyt varat Tapahtumajärjestäjälle, Tapahtumajärjestäjä tällöin vastaa Asiakkaan palautuksesta.

18. KOKO SOPIMUS

Nämä käyttöehdot muodostavat koko Käyttäjän ja Reppi Oy:n välisen Sovelluksen käyttöä koskevan sopimuksen.

takaisin